Private capital combined with development know-how is also a guarantee for your success and stability

Private capital combined with development know-how is also a guarantee
for your success and stability

Private capital combined with development know-how is also a guarantee
for your success and stability

COMPANY PROFILE

GES REAL, a.s. provides comprehensive services in commercial development, ranging from acquisition to completion to subsequent sale (‘TRADE DEVELOPMENT’).

As part of completion, we provide comprehensive project management:

 • Design / preparation / completion of the project in technical, financial, legal and organisational terms
 • Project financing
 • Marketing
 • Lease / Sale
 • Arrangements for the operation of the property (Facility Management / Asset Management)
 • Legal, technical and financial oversight, including other related services 

Our range of acquisition services includes:

 • Market research / market analysis
 • Identifying a suitable location
 • Preparing a draft outline, including feasibility assessment thereof

COMPANY 
PROFILE

GES REAL, a.s. provides comprehensive services in commercial development, ranging from acquisition to completion to subsequent sale (‘TRADE DEVELOPMENT’).

As part of completion, we provide comprehensive project management:

 • Design / preparation / completion of the project in technical, financial, legal and organisational terms
 • Project financing
 • Marketing
 • Lease / Sale
 • Arrangements for the operation of the property (Facility Management / Asset Management)
 • Legal, technical and financial oversight, including other related services 

Our range of acquisition services includes:

 • Market research / market analysis
 • Identifying a suitable location
 • Preparing a draft outline, including feasibility assessment thereof

MANAGEMENT /

OUR TEAM

+420 225 391 300

MANAGEMENT

OUR TEAM

MANAGEMENT

OUR TEAM

Lucie Kettnerová

Chief Executive Officer kettner@gesgroup.cz

Václav Kuthan

Executive Director kuthan@gesgroup.cz

Zdeněk Hruška

Member of the Board hruska@gesgroup.cz

Ivana Hejcmanová

Senior Project Developer hejcmanova@gesgroup.cz

Vít Řezáč

Senior Project Developer rezac@gesgroup.cz

Milan Krkoška

Project Manager krkoska@gesgroup.cz

Richard Hübner

Technical and Development Manager
hubner@gesgroup.cz

Linda Bernátová

Real Estate Manager bernatova@gesgroup.cz

Lenka Suchá

Office Manager sucha@gesgroup.cz

CERTIFICATION

CAREER

If you are interested in a position please send us your CV to:
recepce@gesgroup.cz.

CURRENT VACANCIES

No positions

CONTACT

GES REAL, a.s.

Budova Palladium
Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 225 391 300
Fax: +420 224 225 226
E-mail: recepce@gesgroup.cz

CONTACT

GES REAL, a.s.

Budova Palladium
Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 225 391 300
Fax: +420 224 225 226
E-mail: recepce@gesgroup.cz

CONTACT

GES REAL, a.s.

Budova Palladium
Na Poříčí 1079/3a, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 225 391 300
Fax: +420 224 225 226
E-mail: recepce@gesgroup.cz

Obchodní firma:
GES REAL, a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11465

Sídlo:
Na Poříčí 1079/3
Praha l – Nové Město
PSČ: 110 00

Identifikační číslo:
25134043
Datum zápisu:
3. června 1997

GES REAL, a.s., člen finanční skupiny GES GROUP

Řídící osobou koncernu je GES ASSET HOLDING, a.s., se sídlem
Praha 1 – Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 110 00, IČO: 264 27 044

VINICE

 • Location: Prague 10, Vinohradská street
 • A modern office building
 • 22.343 sq m of lettable space
 • The tram station in front of the building
 • Excellence accessibility of the city centre
 • Flexible office space enabling both open space and closed office layout
 • Complete ca 4Q/2019

GARDEN RESIDENCE

 • Land development
 • Location: The spa resort district of Karlovy Vary
 • Adjacent to the Jean de Carro Park
 • The plan is to supplement the civic amenities of Karlovy Vary

THE TROJA DIPLOMATIC QUARTER

 • Location: Troja, Praha 7, a typical residential neighbourhood
 • Near the Troja vineyards, the Zoo, the Botanical Garden and the Vltava river bank
 • 45 large flats to let
 • 9,312 sq m of residential floor area
 • Lettable retail units
 • 66 parking spaces
 • 28,360 sq m of land

GREEN PARK

 • Location: A place called Hole near Prague
 • On the D1 Motorway
 • One of the largest commercial zones near Prague
 • The area has been earmarked for the construction of a shopping centre, office space, a hotel etc.
 • Indicative catchment area: approximately 400,000 people
 • 475,137 sq m of land

CRYSTAL PRAGUE

 • Lokalita Vinohrady
 • Moderní kancelářská budova třídy A
 • 14.441 m2 pronajímatelné plochy
 • 5 pronajímatelných obchodních jednotek
 • 121 parkovacích stání
 • Docházková vzdálenost na metro
 • Perfektní dostupnost do centra města
 • Flexibilní kancelářská plocha dovolující jak halové uspořádání, tak uzavřené kanceláře

Projekt CRYSTAL

získal Design stage certifikát na úrovni BREEAM Excellent

Prohlášení vedení Společnosti

Naše vize
Chceme být zákazníkovi profesionálním partnerem při komplexní přípravě a realizaci zakázky. Naším cílem je optimální propojení funkce, kvality a ceny, které zákazníkovi zajistí úspěšnost celé akce a Společnosti následně dlouhodobou spolupráci se zákazníkem.

GES REAL, a.s., (dále jen Společnost) zavedla systém řízení kvality podle ČSN EN ISO 9001, zdokumentovala jej a bude jej v budoucnu udržovat v souladu s příslušnými pokyny a předpisy. Společnost se zavazuje k plnění požadavků a k neustálému zvyšování efektivnosti systému managementu kvality. Politika společnosti je vytvořena vedením Společnosti za účelem stanovení základních pravidel orientovaných na spokojenost zákazníka, spokojenost zaměstnanců a na dodržování stanoveného systému řízení kvality. Politika společnosti byla schválena vedením společnosti.

Pověst společnosti GES REAL, a.s. má pro nás nejvyšší hodnotu a musíme o ni pečovat a chránit ji. Naší tradicí je spojování podnikatelského jednání s etickými zásadami. Tato orientace je jedním z nosných pilířů našeho dlouhodobého úspěchu. Naším chováním v souladu s těmito zásadami pečujeme my všichni o to, aby byl GES REAL, a.s. v obchodním životě úspěšný a těšil se vynikající pověsti.

Každý vedoucí pracovník a každý zaměstnanec zodpovídá za to, že jeho chování bude odpovídat zásadám, žádné uzavření smlouvy nestojí za to, abychom ohrozili důvěru ve firmu GES REAL, a.s. a naši dobrou pověst.
Od všech zaměstnanců společnosti očekáváme, že budou dodržovat zákonná ustanovení a pravidla a že budou jednat v souladu s našimi etickými zásadami.

Chování vedoucích pracovníků našeho podniku musí být vzorem ostatním. Oni musí být vzorem v dodržování našich zásad chování a každý den je prosazovat. Jsou prvními kontaktními osobami při řešení otázek, které se týkají našich zásad chování.

Jsme si jisti, že žádný zaměstnanec nezklame důvěru, kterou v něj vkládáme. A chtěli bychom, aby každý z Vás plnil požadavky, které jsme si pro sebe stanovili.

Prohlášení vedení Společnosti

Ochrana životního prostředí se stala nedílnou součástí všech aktivit GES REAL, a.s. (dále jen Společnost), která se rozhodla v rámci dalšího zlepšování v této oblasti zavést systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001. GES REAL, a.s. si je vědoma dopadů své obchodní činnosti na životní prostředí a zavazuje se chránit půdu, vody, ovzduší, biologickou mnohotvárnost a kulturní statky. Všichni zaměstnanci musejí předcházet vzniku škodlivého působení při plnění svých úkolů prostřednictvím preventivních a nápravných opatření ve smyslu důsledného hospodaření a starostlivě zacházet s přírodními zdroji. Všechny související zákonné a úřední povinnosti je nutno přesně plnit. Škody způsobené na životním prostředí je nutno neprodleně oznámit na příslušných místech podniku.

V souladu s touto strategií vyhlašuje vedení Společnosti Environmentální politiku, ze které vyplývají pro Společnost tyto závazky:

 • Dodržovat požadavky platných právních předpisů na ochranu životního prostředí a dalších předpisů a norem, ke kterým se společnost zavázala, přitom aktivně komunikovat a spolupracovat s příslušnými správními orgány v této oblasti.
 • Zvyšovat a prohlubovat povědomí o ochraně životního prostředí mezi svými zaměstnanci a při realizaci našich aktivit zapojit do našeho snažení nejen je, ale i naše obchodní partnery.
 • Usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností a služeb na životní prostředí a tím neustále zlepšovat náš environmentální profil.
 • Preventivně předcházet havarijním situacím, znečisťování ovzduší, vody, půdy a nadměrnému vytváření odpadů, které mohou v konečném důsledku nepříznivě ovlivnit životní prostředí. Zajistit prevenci znečišťování minimalizací všech možných rizik zohledněných v činnosti Společnosti zejména zavedením nových poznatků z oblasti bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany a průběžným prověřováním havarijní připravenosti.
 • Vyžadovat od svých smluvních partnerů aktivní přístup k ochraně životního prostředí a tento přístup kontrolovat a vyhodnocovat.
 • Všichni zaměstnanci jsou povinni pracovat v souladu se zavedeným integrovaným systémem řízení managementu a ze všech sil se podílet na jeho úspěšném rozvoji.
 • Dle stanoveného harmonogramu průběžně kontrolovat plnění environmentálních cílů a cílových hodnot, minimálně jedenkrát ročně zajistit přezkoumání systému environmentálního managementu a provedení environmentálního auditu, dle potřeby aktualizovat environmentální politiku a zajistit její vyhlášení.
 • Zajišťovat kvalifikovaný a profesionální přístup všech pracovníků Společnosti vytvářením motivace a průběžným interním a externím školením v oblasti ochrany životního prostředí s cílem aktivní účasti všech zaměstnanců na zavedení, udržování funkčnosti a zlepšování systému environmentálního managementu.
 • Seznámit všechny zaměstnance a širokou veřejnost včetně příslušných správních orgánů s environmentální politikou a s realizací našich environmentálních cílů.
 • Zajistit provázanost zavedeného systému řízení Společnosti dle ČSN EN ISO 9001 se systémem environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001.

GES REAL, a.s.

Oznámení o zahájení výplaty nominální hodnoty dluhopisů Ges Real

GES REAL, a.s.

Zpráva o plnění závazků a finančních ukazatelů k 31. 3. 2018

GES REAL, a.s.

mezitimní finanční výkazy k 31. 12. 2015

GES REAL, a.s.

prospekt dluhopisů 0% / 2016

GES REAL, a.s.

První dodatek k prospektu dluhopisu 0%/2022

GES REAL, a.s.

Výsledky 1. fáze veřejné nabídky

GES REAL, a.s.

Certifikát o plnění finančních ukazatelů k 31. 03. 2017

GES REAL, a.s.

Zprává o plnění závazků a finančních ukazatelů k 31.3.2017

GES REAL, a.s.

Certifikát o plnění finančních ukazatelů k 31. 3. 2018

GES REAL, a.s.

Oznámení o svolání schůze vlastníků dluhopisů

GES REAL, a.s.

zpráva auditora, výkaz CASH-FLOW k 31.3.2014

GES REAL, a.s.

VZOR plné moci pro zastupování vlastníků dluhopisů

GES REAL, a.s.

Notářský zápis ze schůze vlastníků dluhopisů ze dne 9. 8. 2018

GES REAL, a.s.

Úplné znění emisních podmínek dluhopisů ze dne 10. 9. 2018

GES REAL, a.s.

Oznámení o změně emisních podmínek dluhopisů ze dne 10. 9. 2018

GES REAL, a.s.

Certifikát o plnění finančních ukazatelů k 31. 3. 2019

GES REAL, a.s.

Zpráva o plnění závazků a finančních ukazatelů k 31. 3. 2019

GES REAL, a.s.

Zpráva o plnění závazků a finančních ukazatelů k 31. 3. 2020

GES REAL, a.s.

Certifikát o plnění finančních ukazatelů k 31. 3. 2020

GES REAL, a.s.

zpráva auditora, výkaz CASH-FLOW k 31.3.2015

PRAGUE REAL ESTATE INVEST s.r.o.

zpráva auditora a účetní závěrka 2014

DIPLOMATICKÁ ČTVRŤ TROJA

 • Lokalita Troja, Praha 7 – typická rezidenční čtvrť
 • V blízkosti trojské vinice, zoo, botanické zahrady a nábřeží Vltavy
 • 45 velkometrážních bytů k pronájmu
 • 9.312 m² bytové plochy
 • Pronajímatelné obchodní jednotky
 • 66 parkovacích stání
 • 28.360 m² pozemků

GREEN PARK

 • Lokalita Hole u Prahy
 • Podél dálnice D1
 • Patří mezi největší komerční zóny u Prahy
 • Území určené k výstavbě nákupního centra, administrativy, hotelu a dalšího
 • Orientační spádovost cca 400.000 obyvatel
 • 475.137 m² pozemků

GARDEN RESIDENCE

 • Land development
 • Lokalita lázeňské části Karlových Varů
 • V těsné blízkosti parku Jeana de Carro
 • Záměr výstavby je doplnění občanské vybavenosti Karlových Varů

PRAGUE REAL ESTATE INVEST s.r.o.

účetní závěrka 2013

VINICE

 • Lokalita Praha 10, Vinohradská ulice
 • Moderní kancelářská budova
 • 22.343 m² pronajímatelné plochy
 • Zastávka tramvaje před objektem
 • Perfektní dostupnost do centra
 • Flexibilní kancelářská plocha dovolující jak halové uspořádání, tak uzavřené kanceláře
 • Dokončení cca 4Q/2019

GES REAL, a.s.

notářský zápis o založení společnosti

GES REAL, a.s.

stanovy úplné znění k 3. 9. 2014

GES REAL, a.s.

změny vlastního kapitálu 2013 a 2014

GES REAL, a.s.

zpráva auditora, účetní závěrka k 31. 3. 2014

GES REAL, a.s.

zpráva auditora, účetní závěrka k 31. 3. 2015

MAGIC CARPET s.r.o.

účetní závěrka 2014

MAGIC CARPET s.r.o.

účetní závěrka 2013

GES REAL, a.s.

Certifikát o plnění závazků a finančních ukazatelů k 31.3.2021